Privacyverklaring

Monte Feliz, gevestigd aan de Estrada Nacional 385 in Amereleja, Portugal is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Mirjam de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Soepel &
Gezond. Zij is te bereiken via info@soepelengezond.nl Zij is de enige die
toegang heeft tot alle persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Soepel & Gezond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deelname
aan de yoga vindt plaats door het schriftelijk invullen van een
deelnameformulier. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adres
 Telefoonnummer(s)
 E-mailadres
 Geboortedatum
 Datum eerste les
 Eventuele fysieke klachten of medische indicatie
 Medicijngebruik
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en
telefonisch.

Massageafspraken worden gemaakt via Treatwell. Ook bij Treatwell zijn uw
persoonsgegevens beschermd. Klik hier voor het privacy beleid van
Treatwel (https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/).

Overige aanvragen voor massages of body & mind sessies die via de e-mail
bij Soepel en Gezond binnenkomen, worden alleen met schriftelijke
toestemming van de klant toegevoegd aan het Nieuwsbrief bestand.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@soepelengezond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Soepel & Gezond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Soepel & Gezond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Soepel & Gezond gebruikt het volgende computersysteem:
 Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief om
leden of andere die zich hiervoor hebben ingeschreven te informeren
over relevante gebeurtenissen in de yogaschool. Lees het privacy
beleid van Mailchimp voor meer informatie.
Je kunt je bij iedere Nieuwsbrief afmelden als je deze niet langer wenst
te ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Soepel en Gezond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Soepel en Gezond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Google Analytics
Soepel en Gezond maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees

het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het
privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie
om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de
Website aan Soepel en Gezond te kunnen verstrekken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Soepel en Gezond heeft hier geen invloed op.
Soepel en Gezond heeft Google geen toestemming gegeven om via Soepel en
gezond verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Soepel en Gezond en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@soepelengezond.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek. Soepel en Gezond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Soepel en Gezond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@soepelengezond.nl